Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

Dodaj szkolenie - zarejestruj się | Odzyskaj hasło

Podstawowe informacje

Certyfikowany Kurs Kadry i Płace od podstaw:Płatnik, Symfonia, Optima (Kod zawodu 242310, 242307)

 • Termin: 2020-06-06 - 2020-07-11
 • Lokacja: Kraków, Małopolskie
 • Cena brutto: 1757.00 zł
 • Inne:
  Szkolenie otwarte.
Zapytaj o ten kurs
Organizator kursu:

Tax Consilium Sp z o.o.

 • 31-010 Kraków, Małopolskie
 • Rynek Główny 30/37
 • Telefon: +48 12 623 73 43
 • Fax: 12 623 73 43
 • Email: szkolenia@taxconsilium.com
 • www: s://www.taxconsilium.com/
Firma szkoleniowa Tax Consilium Sp z o.o.

Ogłoszenie wprowadziło Cię w błąd, lub zawiera niepoprawne dane?

 

Postaw na SPRAWDZONĄ JAKOŚĆ.

Posiadamy znak jakości MSUESAKREDYTACJĘ KURATORIUM OŚWIATY, certyfikat ISO 29990:2010

oraz wiele innych wyróżnień i pozytywnych opinii naszych uczestników.

  

W 2019 r. według autentycznych ocen
Uczestników Certyfikowany Kurs Kadry i Płace i od podstaw
został oceniony na: 5,68 /6


POSTAW NA SPRAWDZONĄ JAKOŚĆ
i zyskaj CERTYFIKAT Z KODAMI ZAWODU
wg kwalifikacji zawodów i specjalności MPIPS
oraz ZAŚWIADCZENIE MEN!

  


  

POZNAJ ZAKRES MERYTORYCZNY KURSU 

WSZYSTKIE MODUŁY UWZGLĘDNIAJĄ NAJNOWSZE ZMIANY

  

Moduł I. Praktyczne naliczanie wynagrodzeń - 8 h
 • Obowiązki pracodawców w zakresie normowania płac pracownikom.
 • Charakterystyka i znaczenie norm zakładowych w zakresie wynagradzania: układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania, umowa o pracę.
 • Omówienie składników obligatoryjnych i fakultatywnych.
 • Minimalna płaca oraz zasady jej wyrównywania.
 • Wynagrodzenie w umowie: brutto/netto.
 • Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ograniczenie rocznej podstawy i wyłączenia niektórych przychodów z oskładkowania.
 • Podstawa wymiaru składki zdrowotnej, w tym obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy.
 • Zasady naliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.
 • Zasady naliczania i opłacania składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
 • Zasady opodatkowania wynagrodzeń pracowniczych w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Pracownicze koszty uzyskania przychodów: podstawowe, podwyższone.
 • Ustalenie podstawy opodatkowania, stosowanie skali podatkowej, zasady obliczania i poboru zaliczki na podatek dochodowy.
 • Sporządzenie 15 wariantów list płac. 
Moduł II. Urlopy wypoczynkowe - przepisy i stosowane zasady naliczania - 8 h
 • Urlop wypoczynkowy
 • Prawo do urlopu wypoczynkowego.
 • Wymiar urlopu wypoczynkowego.
 • Wyliczenie stażu pracy uprawniającego do urlopu na podstawie dokumentów zgromadzonych w aktach osobowych.
 • Prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego.
 • Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego.
 • Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego w niepełnym wymiarze czasu pracy.
 • Naliczanie urlopów wypoczynkowych proporcjonalnie.
 • Urlop wypoczynkowy uzupełniający.
 • Plan urlopów.
 • Zmiana terminu urlopu wypoczynkowego.
 • Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego.
 • Urlop na żądanie pracownika.
 • Urlop wypoczynkowy – zaległy.
 • Przedawnienie prawa do urlopu wypoczynkowego.
 • Prawo do wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
 • Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
 • Składniki uwzględniane do ustalenia średniej urlopowej.
 • Jakie miesiące zliczamy do średniej urlopowej.
 • Sposób wyliczenia wynagrodzenia za urlop pracownikom pracującym w godzinach nadliczbowych.
 • Zmiana wynagrodzenia - wpływa na sposób obliczania wynagrodzenia urlopowego.
 • Znaczne wahania w składnikach wynagrodzenia - wpływ na wynagrodzenie urlopowe.
 • Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
 • Współczynnik do ekwiwalentu za urlop.
 • Różnice w obliczaniu wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. 
Moduł III. Wynagrodzenia za czas zwolnień z pracy. Praktyka rozliczania umów cywilno-prawnych - 8 h
 • Wynagrodzenie za czas zwolnień od pracy
 • Sposób usprawiedliwiania nieobecności w pracy.
 • Zasady obliczania wynagrodzenia za czas zwolnień od pracy, za które pracownik zachowuje prawo
 • do wynagrodzenia.
 • Urlopy okolicznościowe - dokumenty potwierdzające prawo do urlopu.
 • Umowy cywilno-prawne
 • Charakterystyka umów cywilnych: umowa zlecenie, umowa o dzieło.
 • Treść umów cywilnych, określenie wynagrodzenia i różnych świadczeń.
 • Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu osób zatrudnionych na umowach cywilnych.
 • Zasady opodatkowania przychodów (dochodów) zleceniobiorców.
 • Koszty uzyskania przychodów stosowane przy wyliczaniu umów cywilno-prawnych.
 • Obliczenie i pobór zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 • Sporządzenie listy płac dla zleceniobiorców, wykonawcy dzieła.
 • Praca w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej
 • Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.
 • Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.
 • Udzielenie czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych.
 • Wysokość dodatku za pracę w porze nocnej. 
Moduł IV. Wynagrodzenia za czas choroby i zasiłki w praktyce - przepisy, zasady, uprawnienia - 8 h
 • Ustalanie prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.
 • Wynagrodzenie za czas choroby.
 • Zasiłek chorobowy.
 • Zasiłek opiekuńczy.
 • Zasiłek macierzyński.
 • Zasiłek rodzicielski.
 • Urlop ojcowski.
 • Świadczenie rehabilitacyjne.
 • Wypadki przy pracy.
 • Dokumentowanie prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego.
 • Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego
 • Wynagrodzenie przyjmowane do podstawy wymiaru zasiłku (przychód pomniejszony o składki finansowane ze środków własnych pracownika).
 • Okres, z którego ustala się podstawę wymiaru zasiłku.
 • Ustalanie podstawy wymiaru w przypadku niezdolności powstałej przed upływem pierwszego miesiąca kalendarzowego.
 • Ustalanie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
 • Zasada uzupełniania wynagrodzenia zmiennego.
 • Podstawa wymiaru zasiłku w razie zmiany wymiaru czasu pracy.
 • Składniki wynagrodzenia nie uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku.
 • Zasady uwzględniania w podstawie wymiaru zasiłku premii, nagród i innych składników wynagrodzenia przysługujących za okresy miesięczne, kwartalne i roczne.
 • Ponowne ustalanie podstawy wymiaru zasiłków.
 • Waloryzacja podstawy wymiaru zasiłku dla celów obliczania świadczenia rehabilitacyjnego.
 • Minimalna podstawa wymiaru zasiłku. 
Moduł V. Wynagrodzenia za część miesiąca. Prowadzenie rozliczeń podatkowych - 8 h
 • Obliczenie wynagrodzenia za część miesiąca, gdy pracownik korzystał w nim ze zwolnienia lekarskiego.
 • Obliczenie wynagrodzenie za część miesiąca, gdy pracownik był nieobecny w pracy z innego powodu niż choroba.
 • Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu pracowników, w tym przebywających
 • na urlopach macierzyńskich, wychowawczych i bezpłatnych.
 • Sporządzenie list płac.
 • Ćwiczenia podsumowujące wszystkie zagadnienia dotyczące płac.
 • Rozliczenie z Urzędem Skarbowym.
 • Na podstawie zestawienia i karty wynagrodzeń - rozliczenie z urzędem skarbowym, w tym sporządzenie PIT-11, PIT-4R 
Moduł VI. Przepisy prawa pracy - obowiązki, uprawnienia, stosowane zasady i dobre praktyki - 8 h 
 • Nawiązanie stosunku pracy (rodzaje umów o pracę). 
 • Konstrukcja umowy o pracy, informacji o zatrudnieniu, zakresu obowiązków. 
 • Dokumentacja zatrudnianego pracownika. 
 • Akta osobowe. 
 • Regulamin pracy i wynagradzania. 
 • Równe traktowanie w zatrudnieniu. 
 • Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem. 
 • Nagrody i wyróżnienia. 
 • Odpowiedzialność porządkowa pracowników. 
 • Porozumienie zmieniające umowy o pracę. 
 • Wypowiedzenie warunków pracy i płacy. 
 • Zasady rozwiązywania umów o pracę w drodze wypowiedzenia oraz za porozumieniem stron. 
 • Zasady rozwiązywania umów w trybie natychmiastowym. 
 • Uprawnienia i obowiązki pracodawcy wobec zwolnionego pracownika. 
 • Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie przepisów prawa pracy. 
 • Zasady wydawania świadectw pracy. 
 • Archiwizacja dokumentów.

Kurs Płatnik od podstaw - 8 h

 • Omówienie podstawowych obowiązków płatnika składek wobec ZUS, zasad podlegania i rozliczania ubezpieczeń.
 • Ogólne zasady obsługi Programu Płatnik.
 • Zakładanie bazy danych.
 • Omówienie interfejsu programu.
 • Statusy dokumentów i statusy weryfikacji.
 • Ustawianie parametrów programu niezbędnych do prawidłowego przygotowania dokumentów do ZUS.
 • Tworzenie kartoteki płatnika oraz tworzenie dokumentów zgłoszeniowych płatnika do ZUS.
 • Wprowadzanie danych ubezpieczonych do Rejestru Ubezpieczonych - zakładanie kartoteki ubezpieczonego oraz modyfikacja danych w Rejestrze.
 • Prawidłowe sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych ubezpieczonego.
 • Korygowanie i aktualizacja dokumentów zgłoszeniowych.
 • Tworzenie i obsługa zestawów dokumentów.
 • Import dokumentów z programów kadrowo-płacowych do Programu Płatnik.
 • Tworzenie raportów rozliczeniowych miesięcznych imiennych oraz deklaracji miesięcznej (raporty RCA, RSA, RZA, RPA - NOWOŚĆ od 2019! i deklaracja DRA) oraz omówienie poszczególnych ubezpieczeń i zasad ich rozliczania.
 • Zasady i sposoby korygowania dokumentów rozliczeniowych.
 • Informacja miesięczna i roczna dla ubezpieczonego.
 • Zasady wypełniania dokumentu -ZUS IWA deklaracja roczna.
 • Omówienie dokumentu ZUS OSW oraz zasady tworzenia ZUS RIA NOWOŚĆ OD 2019!
 • ZUS ZSWA - praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Kurs SYMFONIA Kadry i Płace od podstaw - 8 h

 • Zagadnienia podstawowe - filozofia pracy z systemem.
 • Prezentacja i omówienie funkcjonalności programu.
 • Założenie nowej firmy (bazy danych).
 • Założenie okresów płacowych.
 • Wprowadzanie danych osobowych pracowników.
 • Zatrudnianie pracowników - umowa o pracę (zgłoszenie ZUA i współpraca płatnikiem) i czynności z tym związane.
 • Omówienie zdarzeń związanych z nieobecnością (urlopy, choroby itp.).
 • Omówienie pozostałych zdarzeń związanych z obsługą pracowników (dodatkowe składniki wynagrodzenia, rozwiązanie stosunku pracy itp).
 • Wydruk listy płac.
 • Wprowadzanie wynagrodzeń związanych z umowami cywilnoprawnymi (umowa o dzieło, umowa zlecenia, prawa autorskie, rada nadzorcza).
 • Naliczanie i zamykanie okresów płacowych.
 • Wydruki list płac i innych zestawień kadrowo-płacowych, PITy.
 • Współpraca programu z modułem Finansowo - Księgowym.
 • Omówienie i prezentacja wydruków i raportów dostępnych w systemie.

Kurs OPTIMA Kadry i Płace od podstaw - 8 h

 • Moduł Kadry i Płace - informacje ogólne.
 • Zakładanie nowej firmy.
 • Definiowanie okresu płacowego.
 • Wprowadzanie danych osobowych pracowników.
 • Zatrudnianie pracowników na podstawie umowy o pracę (współdziałanie z programem PŁATNIK)
 • Wprowadzanie zdarzeń związanych z absencją pracowników (urlopy wypoczynkowe, chorobowe).
 • Umowy cywilno - prawne (umowa o dzieło, umowa zlecenie)
 • Rozwiązywanie stosunku pracy.
 • Naliczanie wynagrodzeń.
 • Wydruki list płac oraz innych dokumentów kadrowych.
 • Deklaracje
 

 TEN KURS JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE!

 

 • Jeśli nie miałeś styczności z zagadnieniami dotyczącymi wynagrodzeń i prawa pracy
  (KURS PROWADZONY JEST OD PODSTAW)

 • Chcesz rozpocząć pracę w działach personalnych, kadrowo-płacowych, HR, biurach rachunkowych, outsourcingu

 • Prowadzisz swoją firmę i chciałbyś samodzielnie rozliczać swoich pracowników

 • Chcesz zdobyć nowy zawód i realnie podnieść swoje szanse na rynku pracy

 • Krótko pracujesz w obszarze kadr i płac, ale chcesz OD PODSTAW usystematyzować swoją wiedzę i ją poszerzyć

 • Posiadasz co najmniej średnie wykształcenie


JAK ZDOBĘDZIESZ CERTYFIKAT?
 

Kurs w Tax Consilium praktycznie przygotuje Cię do pracy w zawodzie SPECJALISTY DS. KADR oraz SPECJALISTY DS. WYNAGRODZEŃ. Na jego zakończenie otrzymasz ZAŚWIADCZENIE MEN zgodne z Rozporządzeniem MEN  ws. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, a na ostatnich warsztatach kadrowo-płacowych będziesz mógł również podejść do EGZAMINU zdawanego przed Komisją Egzaminacyjną Tax Consilium. Egzamin jest bezpłatny, NIEOBOWIĄZKOWY i ma formę pisemną. Trwa 1 godzinę i składa się z zadań (analogiczne przykłady są omawiane na zajęciach, więc gdy będziesz w nich uczestniczył, na pewno sobie z nim poradzisz).  

Aby dostać zaliczenie, powinieneś uzyskać min. 50% punktów możliwych do zdobycia. Jeśli to zrobisz, otrzymasz CERTYFIKAT SPECJALISTY DS. WYNAGRODZEŃ oraz SPECJALISTY DS. KADR z kodami zawodu 242307, 242310 według kwalifikacji zawodów i specjalności MPiPS. Certyfikat jest potwierdzeniem nabycia przez Ciebie wiedzy i umiejętności zawodowych, które występują na rynku pracy i które zostały nabyte w toku nauki. Każdy certyfikat Tax Consilium oznaczony jest hologramem potwierdzającym autentyczność dokumentu. Do egzaminu możesz podejść bezpłatnie dwa razy. Oczywiście, możesz również z niego zrezygnować, jednak zachęcamy Cię, abyś sprawdził swoją wiedzę. Egzamin jest podsumowaniem tego, co naprawdę powinieneś znać i potrafić, pracując w obszarze kadr i płac. 

 


 

Z nami w 3 krokach W PRAKTYCE 
przygotujesz się do pracy w kadrach i płacach!
Po pierwsze, PRAKTYCZNIE NAUCZYSZ SIĘ PROWADZENIA ROZLICZEŃ!

Zajęcia składają się w 70% Z PRAKTYKI. Prowadzi je kierownik działu kadr i płac, który potrafi przekazywać wiedzę i dzielić się swoim doświadczeniem. W Tax Consilium uczymy cierpliwie i z uśmiechem. :) Stwarzamy przyjazną atmosferę i dajemy gwarancję, że zajęcia zostaną przeprowadzone merytorycznie, praktycznie i efektywnie.

 


 Po drugie, POZNASZ DOBRE PRAKTYKI I OTRZYMASZ PEŁNE WSPARCIE

Przygotowaliśmy dla Ciebie kompleksowy program kształcenia. Obejmuje on zajęcia stacjonarne oraz specjalny PAKIET E-LEARNINGU. Na zajęciach otrzymasz materiały, a po każdym modułe tematycznym - wyślemy Ci e-mailem dodatkowe pliki. Będą to podsumowania, zadania do samodzielnego przećwiczenia i webinar dot. Sztuczek i trików w MS Excel, które powinieneś znać. Wypracujemy z Tobą umiejętności i NAWYKI (szacujemy, że e-learning zajmie Ci maks. 8 h). Wiemy jednak, że czasami trudno się systematycznie uczyć. Dlatego będziemy Cię motywować i wspierać. Obejmiemy Cię OPIEKĄ DORADCY i zapewnimy BEZPŁATNĄ MOŻLIWOŚĆ ODRABIANIA ZAJĘĆ na warunkach okreslonych w naszym Regulaminie (nie ma możliwości odrabiania zajęć komputerowych).Po trzecie, SKUTECZNIE WDROŻYSZ ZDOBYTĄ WIEDZĘ!

Nasz Kurs faktycznie przygotuje Cię do pracy. Da Ci PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI I SKUTECZNE NARZĘDZIA.
Pokażemy Ci, gdzie w przyszłości szukać rozwiązań, jak unikać błędów i rozwiać swoją karierę w tym obszarze.
Dodatkowo przez 30 DNI od zakończenia zajęć otoczymy Cię e-mailową OPIEKĄ POSZKOLENIOWĄ.
Jeśli będziesz mieć pytania lub wątpliwości związane z programem, pomożemy Ci je rozwiązać. Przydzielimy Ci też specjalne zniżki i rabaty na udział w kolejnych Kursach: 200 zł zniżki (ważnej przez 6 miesięcy) na 
Certyfikowany Kurs Kadry i Płace dla zaawansowanych (kod zawodu 242307, 242310) oraz inne rabaty.

 
JAK BĘDĄ WYGLĄDAŁY ZAJĘCIA?

 

 
WPROWADZENIE DO PRAWA PRACY I ZASAD ROZLICZANIA


Kurs rozpoczyna się od wprowadzenia Cię do tematyki kadr i płac. Najpierw trener-praktyk OD PODSTAW będzie przedstawiał Ci regulacje prawne, tłumaczył pojęcia i przepisy. Następnie przejdzie do zasad prowadzenia rozliczeń i pokaże wzorcowe przykłady, wyjaśni mechanizmy i pokaże dobre praktyki. Dzięki takiemu kompleksowemu wprowadzeniu (zajmującemu 30% czasu) zyskasz solidne podstawy, które będziesz wykorzystać podczas warsztatów. 


PRAKTYCZNE WARSZTATY Z AUTENTYCZNYMI DOKUMENTAMI


70% KURSU STANOWI PRAKTYKA. Na kolejnych zajęciach będziesz wykonywać zadania i ćwiczenia. Razem z naszym Trenerem poprowadzisz PEŁNE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI, ZAKŁADEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I URZEDEM SKARBOWYM. Będziesz sporządzać autentyczne dokumenty, deklaracje podatkowe, deklaracje ZUS i różne warianty list płac. Rozliczysz składniki płacowe, zasiłki, przerwy w pracy, urlopy wypoczynkowe i wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Zapoznasz się też z najnowszymi przepisami prawa pracy i zyskasz wiedzę, jak stosować je w praktyce gospodarczej. Poznasz obowiązki, uprawnienia i zasady regulujące relację pracownik - pracodawca i... wiele, wiele więcej praktycznych informacji, rad i wskazówek.


SAMODZIELNE I KOMPLEKSOWE ROZLICZENIA


Nasz kurs obejmuje bardzo szeroki zakres tematyczy. Maksymalnie wykorzystujemy czas na zajęciach, ponieważ chcemy, abyś skończył go z KONKRETNYMI UMIEJĘTNOŚCIAMI. Po wprowadzeniu i wykonywaniu wspólnych zadań - proponujemy wykonywanie samodzielnych ćwiczeń (tak, aby nauczyć Cię samodzielności). W ich czasie nasz Trener cały czas nadzoruje Twoją pracę - podchodzi, sprawdza, wyjaśnia i odpowiada na pytania.


PRAKTYCZNE WARSZTATY PRAWA PRACY


Na ostatnich zajęciach kursu (przed zajęciami z obsługi programów) odbywają się praktyczne warsztaty kadrowe. Szczegółowo, krok po kroku poznasz na nich rodzaje umów o pracę, zrozumiesz ich konstrukcje oraz omówisz pełną dokumentację personalną. Otrzymasz od nas wzór akt osobowych i dokumentów, które będziesz mógł wykorzystać w późniejszej pracy. Podczas tych zajęć poznasz także zasady dot. rozwiązywania umów, uprawnień, obowiązków pracodawców i pracowników oraz ich odpowiedzialności.
Trener podzieli się z Tobą swoim doświadczeniem i przekaże Ci dobre praktyki.

 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Z OBSŁUGI PŁATNIKA, SYMFONII I OPTIMY


Ten PAKIET KURSÓW oprócz warsztatów kadrowo-płacowych (48 h) obejmuje również 24 h zajęć komputerowych.
Zajęcia komputerowe odbywają się po warsztatach z zakresu kadr i płac (wtedy, kiedy będziesz mieć wystarczającą wiedzę, aby dokonywać rozliczeń na systemach). W ich trakcie udostępniamy Ci laptop z ORYGINALNĄ, edukacyjną wersją danego oprogramowania (jako praktycy biznesu współpracujemy z ich producentami). Podczas zajęć będziesz pracował przy osobnym stanowisku i samodzielnie wykonywał wszystkie ćwiczenia. Trener będzie natomiast nadzorował Twoją pracę (będzie podchodził i udzielał porad). Po zajęciach otrzymasz KOMPLEKSOWE MATERIAŁY (konkretne instrukcje, scenariusze, wskazówki), do których będziesz mógł wrócić po zajęciach oraz zaświadczenia MEN potwierdzające ich odbycie.

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM KURSU JEST DOSTĘPNY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Pamiętaj,że jeżeli którykolwiek z terminów
kursów komputerowych Ci nie odpowiada, możemy zaproponować inny,
DOSTOSOWANY DO TWOICH PREFERENCJI.
W tym celu, przed zapisem skontaktuj się z naszym Działem Szkoleń.


STWÓRZ WŁASNY PAKIET DOSTOSOWANY DO TWOICH POTRZEB!
Wybierz kurs bez zajęć komputerowych lub z pojedynczym programem w niższej cenie

SPRAWDŹ MOŻLIWOŚCI

 

 

 

Z przyjemnością odpowiemy na Twoje pytania.
Biuro czynne w godz. 9:00-17:00
ul. Rynek Główny 30/37, 31-010 Kraków
tel./fax +12 623 73 43
szkolenia@taxconsilium.com


SKORZYSTAJ Z DOŚWIADCZENIA NASZYCH TRENERÓW

WYBIERZ PRAKTYCZNE ZAJĘCIA

I ZYSKAJ KONKRETNE UMIEJĘTNOŚCI


ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

 • Kraków,
 • woj. Małopolskie

Najnowsze szkolenia:

Certyfikowany Kurs Rachunkowości dla zaawansowanych (Kod zawodu: 121101)
Tax Consilium Sp z o.o.

  Przygotuj się do pracy na STANOWISKU GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO I UZYSKAJ CERTYFIKAT Z KODEM ZAWODU według kwalifikacji zawodów i specjalności MPIPS

Kurs OPTIMA Kadry i Płace od podstaw
Tax Consilium Sp z o.o.

Kurs OPTIMA Kadry i Płace od podstaw

Wynik finansowy w praktyce - warsztaty dla średniozaawansowanych
Tax Consilium Sp z o.o.

Wynik finansowy w praktyce - warsztaty dla średniozaawansowanych

​PRAKTYCZNE WARSZTATY: Ordynacja podatkowa i podatek od czynności cywilnoprawnych PCC
Tax Consilium Sp z o.o.

Postaw na SPRAWDZONĄ JAKOŚĆ.Posiadamy znak jakości MSUES, AKREDYTACJĘ KURATORIUM OŚWIATY, certyfikat ISO 29990:2010oraz wiele innych wyróżnień i pozytywnych opinii naszych uczestników. 

Certyfikowany Kurs Rachunkowości dla średniozaawansowanych (Kod zawodu: 241103)
Tax Consilium Sp z o.o.

 Przygotuj się do pracy NA STANOWISKU SPECJALISTY DS. RACHUNKOWOŚCI I UZYSKAJ CERTYFIKAT Z KODEM ZAWODU według kwalifikacji zawodów i specjalności MPIPS

Certyfikowany Kurs Prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (Kod zawodu: 431101) KPiR
Tax Consilium Sp z o.o.

 Praktycznie przygotuj się do prowadzenia księgowościspółki osobowej i działalności gospodarczejI UZYSKAJ CERTYFIKAT ASYSTENTA DS. KSIĘGOWOŚCI Z KODEM ZAWODUwedług kwalifikacji zawodów i specjalności

Certyfikowany Kurs Kadry i Płace od podstaw:Płatnik, Symfonia, Optima (Kod zawodu 242310, 242307)
Tax Consilium Sp z o.o.

Praktycznie przygotuj się do pracy w zawodzie Specjalisty ds. Wynagrodzeń oraz Specjalisty ds. Kadr I UZYSKAJ CERTYFIKAT Z KODAMI ZAWODU według kwalifikacji zawodów i specjalności MPIPS oraz 4 ZAŚWIADCZENIA!

Podstawy Prawa Pracy i kalkulacji wynagrodzeń, Pracownicze Plany Kapitałowe-warsztaty dla księgowych
Tax Consilium Sp z o.o.

INFORMACJE na temat najnowszych zmian i najkorzystniejszych rozwiązań z zakresu prawa pracy i wynagrodzeń w 2019 r.

Kurs OPTIMA Księgowość od podstaw
Tax Consilium Sp z o.o.

PRAKTYCZNIE PRZYGOTUJ SIĘ DO PRACY na oprogramowaniu Comarch ERP Optima!

PAKIET KURSÓW SYMFONIA OD PODSTAW (2 Kursy)
Tax Consilium Sp z o.o.

PAKIET PRAKTYCZNYCH KURSÓW KOMPUTEROWYCH SYMFONIA OD PODSTAW (2 Kursy) w Tax Consilium Kraków

Więcej...

Najnowsze kursy:

Certyfikowany Kurs Rachunkowości dla zaawansowanych (Kod zawodu: 121101)
Tax Consilium Sp z o.o.

  Przygotuj się do pracy na STANOWISKU GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO I UZYSKAJ CERTYFIKAT Z KODEM ZAWODU według kwalifikacji zawodów i specjalności MPIPS

Kurs OPTIMA Kadry i Płace od podstaw
Tax Consilium Sp z o.o.

Kurs OPTIMA Kadry i Płace od podstaw

Wynik finansowy w praktyce - warsztaty dla średniozaawansowanych
Tax Consilium Sp z o.o.

Wynik finansowy w praktyce - warsztaty dla średniozaawansowanych

​PRAKTYCZNE WARSZTATY: Ordynacja podatkowa i podatek od czynności cywilnoprawnych PCC
Tax Consilium Sp z o.o.

Postaw na SPRAWDZONĄ JAKOŚĆ.Posiadamy znak jakości MSUES, AKREDYTACJĘ KURATORIUM OŚWIATY, certyfikat ISO 29990:2010oraz wiele innych wyróżnień i pozytywnych opinii naszych uczestników. 

Certyfikowany Kurs Rachunkowości dla średniozaawansowanych (Kod zawodu: 241103)
Tax Consilium Sp z o.o.

 Przygotuj się do pracy NA STANOWISKU SPECJALISTY DS. RACHUNKOWOŚCI I UZYSKAJ CERTYFIKAT Z KODEM ZAWODU według kwalifikacji zawodów i specjalności MPIPS

Certyfikowany Kurs Prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (Kod zawodu: 431101) KPiR
Tax Consilium Sp z o.o.

 Praktycznie przygotuj się do prowadzenia księgowości spółki osobowej i działalności gospodarczej I UZYSKAJ CERTYFIKAT ASYSTENTA DS. KSIĘGOWOŚCI Z KODEM ZAWODU według kwalifikacji zawodów i specjalności

Certyfikowany Kurs Kadry i Płace od podstaw:Płatnik, Symfonia, Optima (Kod zawodu 242310, 242307)
Tax Consilium Sp z o.o.

Praktycznie przygotuj się do pracy w zawodzie Specjalisty ds. Wynagrodzeń oraz Specjalisty ds. Kadr I UZYSKAJ CERTYFIKAT Z KODAMI ZAWODU według kwalifikacji zawodów i specjalności MPIPS oraz 4 ZAŚWIADCZENIA (...)

Podstawy Prawa Pracy i kalkulacji wynagrodzeń, Pracownicze Plany Kapitałowe-warsztaty dla księgowych
Tax Consilium Sp z o.o.

INFORMACJE na temat najnowszych zmian i najkorzystniejszych rozwiązań z zakresu prawa pracy i wynagrodzeń w 2019 r.

Kurs OPTIMA Księgowość od podstaw
Tax Consilium Sp z o.o.

PRAKTYCZNIE PRZYGOTUJ SIĘ DO PRACY na oprogramowaniu Comarch ERP Optima!

PAKIET KURSÓW SYMFONIA OD PODSTAW (2 Kursy)
Tax Consilium Sp z o.o.

PAKIET PRAKTYCZNYCH KURSÓW KOMPUTEROWYCH SYMFONIA OD PODSTAW (2 Kursy) w Tax Consilium Kraków

Więcej...

Społecznościowe

Uważasz, że zasługujemy na rekomendację? Pokaż to innym!

Zapytaj o ten kurs

Imię i Nazwisko osoby, która wysyła zapytanie.

Możesz podać swój telefon kontaktowy, by ułatwić firmie kontakt ze sobą.

Jest to adres na który otrzymasz odpowiedź.

WWW address of your site.

Właściwa treść wiadomości.

Jeśli założysz konto w serwisie, zostanie ułatwionych wiele operacji. Między innymi dane będą uzupełniane automatycznie czy zniknie konieczność uzupełniania kodu obrazkowego podczas pytania o kursy.

Captcha Przepisz poprawnie kod z obrazka.

Kategorie kursów

Typy kursów: Napisz jakiego kursu szukasz - Rynek szkoleń Zapisz się na newsletter.

Współpraca

 Akademia MDDP

Certyfikowany Kurs Kadry i Płace od podstaw:Płatnik, Symfonia, Optima (Kod zawodu 242310, 242307), Szkolenie Biznesowe, Biurowe, certyfikaty, procesy biznesowe , inne, umiejętności osobiste, kompetencje biznesowe, finanse, Kraków. otwarte

Kursy | Obiekty szkoleniowe | Artykuły i Poradniki | Dodaj Szkolenie | Reklama | | Popularne słowa kluczowe | Regulamin | O nas / Kontakt

© 2010 - 2020 Aplit.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.