Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.

Dodaj szkolenie - zarejestruj się | Odzyskaj hasło

Podstawowe informacje

AKREDYTOWANY KURS KANCELARYJNO ARCHIWALNY 1 STOPNIA (30 h)

 • Termin: 2022-09-08 - 2022-09-11
 • Lokacja: Lublin, Lubelskie
 • Cena netto: 1600.00 zł
 • Cena brutto: 1968.00 zł (Vat 23%)
 • Inne:
  Szkolenie otwarte.
Zapytaj o ten kurs
Organizator kursu:

SZKOLENIA ORYLION

 • 20-824 Lublin, Lubelskie
 • Al.Warszawska 102
 • Telefon: (081) 532-62-06,
 • Fax: (081) 532-62-06
 • Email: biuro@orylion.pl
 • www: www.orylion.pl
Firma szkoleniowa SZKOLENIA ORYLION

Ogłoszenie wprowadziło Cię w błąd, lub zawiera niepoprawne dane?

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do archiwistyki – wymagania w zakresie archiwizowania dokumentacji w jednostce organizacyjnej/firmie.
 2. Wybrane zagadnienia oraz najważniejsze zasady stosowane w archiwistyce;
 3. Przegląd ważniejszych terminów kancelaryjno-archiwalnych: dokumentacja archiwalna i niearchiwalna, kategoria archiwalna, symbol klasyfikacyjny, narodowy zasób archiwalny itp.;
 4. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją – Ustawa z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 5. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych;
 6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt  oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 7. Klasyfikacja dokumentacji wynikająca z zapisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym;
 8. Podstawowe rodzaje dokumentacji wydzielone wg kryteriów rzeczowych – dokumentacja kadrowa, księgowa, dot. zarządzania jednostka itp.;
 9. Podstawowe współczesne systemy kancelaryjne – system bezdziennikowy,  dziennikowy oraz mieszany;
 10. Organizacja pracy kancelarii i sekretariatu;
 11. Wymogi w zakresie usytuowania oraz wyposażenia technicznego archiwum zakładowego (składnicy akt);
 12. Normy techniczne przechowywania w archiwum poszczególnych rodzajów dokumentacji. Klasyfikacje wg okresu przechowywania oraz rodzaju nośnika;
 13. Najważniejsze zadania realizowane przez archiwum zakładowe (składnicę akt);
 14. Zasady formowania oraz opisywania jednostek archiwalnych;
 15. Porządkowanie dokumentacji jednostki organizacyjnej według kryterium macierzystych komórek;
 16. Procedury oceny dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania upłynął. Tworzenie protokołu oceny oraz brakowania dokumentów;

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Adresaci szkolenia

Kurs skierowany do:

 • Dyrektorów i kierowników jednostek i firm,
 • kierowników działów administracyjnych,
 • Archiwistów zakładowych,
 • Pracowników samorządowych,
 • Urzędników administracji państwowej wszystkich szczebli,
 • Osób odpowiedzialnych za prowadzenie i archiwizację dokumentacji,
 • Osób realizujących projekty finansowane z Funduszy Europejskich.

Cel szkolenia

Głównym celem kursu jest dobycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w zakresie tworzenia, obiegu i archiwizacji dokumentów w instytucji, firmie, projekcie.

Cele szczegółowe - korzyści nabyte po Kursie pod kątem:

Wiedzy: Uzyskanie wiedzy nt. zasad prawidłowej archiwizacji akt oraz procedurami brakowania

Umiejętności: Nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania normatywów kancelaryjnych oraz właściwego kwalifikowania i klasyfikowania dokumentów

Postaw społecznych: Nabyta wiedza oraz umiejętności przygotują uczestników do samodzielnego postępowania w zakresie tworzenia własnych dokumentów oraz archiwizowania całości dokumentacji instytucji, firmy, projektu.

Metodyka

• metoda warsztatowa;
• omawianie przypadków (case study);
• praca z wybranymi aktami prawnymi;
• konsultacje w zakresie tworzenia własnych przepisów wewnętrznych przez uczestników szkolenia.\

KURS JEST AKREDYTOWANY PRZEZ  LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY DECYZJĄ NR 15/2015

Trener

G. Z. - Dyplomowany archiwista, posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu własnej firmy archiwistycznej w ramach, której opracowano oraz wdrożono wiele instrukcji kancelaryjnych oraz innych normatywów regulujących obieg i archiwizację dokumentacji w instytucjach państwowych oraz firmach komercyjnych.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie dydaktyczne jako wykładowca akademicki (UMCS 1991-2003) oraz realizator grantów naukowych (Komitetu Badań Naukowych w Warszawie 1999-2004). Opracowuje i wdraża instrukcje kancelaryjne oraz jednolity rzeczowy wykaz akt w jednostkach samorządowych zajmujących się pomocą społeczną (Domy Pomocy Społecznej, Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie itp.); a także opracowuje i wdraża instrukcje kancelaryjną oraz jednolity rzeczowy wykaz akt w jednostkach aplikujących pomocowe środki unijne.

PLAN KURSU

1-4 dzień

 • godz. 9.00 - 11.15 /rozpoczęcie, zajęcia 3 godz./
 • godz. 11.15 - 11.30 /przerwa na kawę/
 • godz. 11.30 - 13.00 /c.d. zajęć 2 godz./
 • godz. 13.00 - 13.15 /przerwa na kawę/
 • godz. 13.15 - 15.30 /c.d. zajęć 3 godz./

Organizacja szkolenia:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom e-mailem lub wysłane pocztą.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/ trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

 • 20-824 Lublin, Al. Warszawska 102
 • woj. Lubelskie
Termin: 2022-10-20 - 2022-10-23
Lokacja: Lublin, Lubelskie
Cena: 1600.00 zł

Najnowsze szkolenia:

Zasady higieny z elementami dobrych praktyk dla pracowników produkcyjnych
SZKOLENIA ORYLION

Głównym celem szkolenia jest zwrócenie uwagi pracownikom bezpośrednio odpowiedzialnym za produkcję żywności na rolę higieny osobistej i higieny otoczenia w zapobieganiu zanieczyszczeniu żywności.

PROTESTY I PROCEDURA ODWOŁAWCZA W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020
SZKOLENIA ORYLION

Głównym celem szkolenia jest wskazanie kluczowych, zasadniczych problemów, związanych z prowadzeniem procedury odwoławczej oraz przedstawienie możliwych sposobów ich rozstrzygania.

CONTROLLING -WARSZTATY
SZKOLENIA ORYLION

Program zawiera liczne warsztaty obliczeniowe w obszarze controllingu, budżetowania oraz rachunku kosztów. Wartością dodaną szkolenia jest panel poświęcony informatyzacji procesów analitycznych, decyzyjnych i zarządczych.

ORGANIZACJA WINDYKACJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE NIEFINANSOWYM - PROCES WINDYKACJI NALEŻNOŚCI W PRAKTYCE
SZKOLENIA ORYLION

: Uczestnik szkolenia będzie umiał zorganizować struktury windykacyjne w przedsiębiorstwie, ustalić zasady współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi w zakresie windykacji należności; wybrać najkorzystniejszy sposób zabezpieczenia należności.

WINDYKACJA SĄDOWA PROCEDURY PRAWNE WYKORZYSTYWANE W WINDYKACJI NALEŻNOŚCI
SZKOLENIA ORYLION

Uczestnik szkolenia będzie umiał panować nad okresem przedawnienia roszczeń w prowadzonych sprawach, przygotować dokumenty do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz wybrać właściwy tryb prowadzenia takiego postępowania.

Zmiany w Kodeksie pracy z uwzględnieniem rozliczenia czasu pracy
SZKOLENIA ORYLION

Szkolenie ma na celu przede wszystkim uporządkowanie posiadanej wiedzy oraz jej uzupełnienie w zakresie najnowszych zmian dotyczących prawa pracy. Szkolenie ma charakter praktyczny..

Polski Ład - zmiany w podatkach od lipca 2022 roku
SZKOLENIA ORYLION

Celem szkolenia jest przybliżenie zmian zachodzących w podatkach w 2022 roku oraz możliwości dostosowania nowych przepisów w życiu codziennych, Po szkoleniu, uczestnik będzie posiadał wiedzę na temat głównych założeń Polskiego Ładu

Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzeń, zasiłków i umów zlecenia w 2022 r. z uwzględnieniem zmian
SZKOLENIA ORYLION

Cel szkolenia:-uporządkowanie wiedzy na temat obowiązujących przepisów, z uwzględnieniem problematycznych kwestii i wyjątków prawnych,-poznanie najnowszych zmian w prawie pracy,nabycie umiejętności wdrożenia zmian w działanie organizacji.

Windykacja od A do Z i ostatnie nowelizacje z KPC
SZKOLENIA ORYLION

Zdobycie podstawowej wiedzy i kompetencji z zakresu windykacji. Wykorzystanie umiejętności oraz wiedzy z zakresu windykacji w pracy zawodowej i życiu prywatnym. Poznanie ostatnich nowelizacji przepisów z zakresu KPC.

Zamówienia publiczne i przetargi w ujęciu praktycznym
SZKOLENIA ORYLION

Zdobycie podstawowej wiedzy i kompetencji z zakresu zamówień publicznych i przetargów. Wykorzystanie umiejętności oraz wiedzy z zakresu zamówień publicznych oraz przetargów w życiu zawodowym.

Więcej...

Najnowsze kursy:

AKREDYTOWANY KURS KANCELARYJNO ARCHIWALNY 1 STOPNIA (30 h)
SZKOLENIA ORYLION

Głównym celem kursu jest dobycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w zakresie tworzenia, obiegu i archiwizacji dokumentów w instytucji, firmie, projekcie.

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI- AKREDYTOWANY KURS (30 H)
SZKOLENIA ORYLION

Główny cel Kursu to praca na konkretach (case study) oraz nabycie praktycznych umiejętności z zakresu ZZL.

AKREDYTOWANY KURS KANCELARYJNO ARCHIWALNY 2 STOPNIA (54 H)
SZKOLENIA ORYLION

Głównym celem kursu jest dobycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w zakresie tworzenia, obiegu i archiwizacji dokumentów w instytucji, firmie, projekcie.

FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW - praktyczne aspekty finansowe dla nie finansistów - Kurs (30 H)
SZKOLENIA ORYLION

Głównym celem kursu jest przekazanie Uczestnikom najistotniejszej wiedzy dotyczącej procesów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie. Program kursu został opracowany z myślą o osobach, które nie mają ściśle wykształcenia finansowego

Więcej...

Społecznościowe

Uważasz, że zasługujemy na rekomendację? Pokaż to innym!

Zapytaj o ten kurs

Imię i Nazwisko osoby, która wysyła zapytanie.

Możesz podać swój telefon kontaktowy, by ułatwić firmie kontakt ze sobą.

Jest to adres na który otrzymasz odpowiedź.

WWW address of your site.

Właściwa treść wiadomości.

Jeśli założysz konto w serwisie, zostanie ułatwionych wiele operacji. Między innymi dane będą uzupełniane automatycznie czy zniknie konieczność uzupełniania kodu obrazkowego podczas pytania o kursy.

Captcha Przepisz poprawnie kod z obrazka.

Kategorie kursów

Typy kursów: Napisz jakiego kursu szukasz - Rynek szkoleń Zapisz się na newsletter.

Współpraca

 Akademia MDDP

AKREDYTOWANY KURS KANCELARYJNO ARCHIWALNY 1 STOPNIA (30 h), Szkolenie Zawodowe, Przygotowawcze, administracja, inne, zawodowe, zarządzanie, administracja , uprawnienia, Lublin. otwarte

Kursy | Obiekty szkoleniowe | Artykuły i Poradniki | Dodaj Szkolenie | Reklama | | Popularne słowa kluczowe | Regulamin | O nas / Kontakt

© 2010 - 2022 Aplit.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.